Mitohy hatrany ny fanaovana Dialyse ao amin'ny Polyclinique Ilafy ho an'ny Mpiasampanjakana am-perin'asa sy ireo misotro ronono.